Poznaj rozwiązania GRAFINET

Systemy IT oraz outsouricng
Dostosowane do potrzeb Klientów
20-letnie doświadczenie
GRAFINET web solutions - Agencja InteraktywnaMapa serwisu

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez:

Grafinet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pirenejskiej 9/39, 01-493 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118110, REGON 012984760, NIP 5222349740 (dalej: „Spółka”)

w związku z korzystaniem z usług dostępnych na stronie internetowej gt.pl (dalej: „Strona”), a także w związku z nawiązywaniem lub utrzymywaniem kontaktów ze Spółką za pośrednictwem innych kanałów komunikacji, w tym poczty e-mail, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej korespondencji pocztowej. Informujemy, w Grafinet sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@gt.pl

1. Warunki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że:

1. Administratorem osobowych jest Grafinet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pirenejskiej 9/39, 01-493 Warszawa (zwana dalej także „Administratorem”).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@gt.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Składanie i realizacja zamówień na Stronie, a także podejmowanie czynności zmierzających do ich zawarcia, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi zamówienie w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego
Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy) – w odniesieniu do zamawiającego
art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi reklamacje w imieniu zmawiającego) - w odniesieniu do osób występujących w imieniu zamawiającego
Przyjmowanie zapytań i udzielanie odpowiedzi (za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie lub poprzez kontakt email, telefoniczny, pocztowy) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z Administratorem, przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez niego usług i udzielenie odpowiedzi
Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych, w tym za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej (np. email). Wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni własnych usług),
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących aktywności użytkowników na Stronie za pośrednictwem cookies lub innych podobnych technologii. Instalowanie plików cookies w tym celu może wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony w celu rozwoju i udoskonalania usług
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności, a także obrona przez roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalanie, dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed roszczeniami)

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi outsourcingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem Naszego klienta (zamawiającego) Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe) w związku z realizowaną współpracą lub w celu jej nawiązania. W przypadku, gdy danych tych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, otrzymaliśmy je od Naszego klienta, którego jest Pani/Pan przedstawicielem.

6. Dane osobowe będą przechowywane:

• przez okres realizowanej umowy/zamówienia, prowadzonej współpracy lub korzystania z usług,

• przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,

• do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej).

Po wskazanym wyżej okresie dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Powyższe prawa można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres siedziby Administratora lub w przypadku kontaktu drogą email, na adres: iod@gt.pl

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do ich realizacji tj. udzielania odpowiedzi na zapytanie, zamówienia usługi, zawarcia i realizacji umowy lub skorzystania ze Strony.

2. Polityka Cookies

1. Odwiedzając Stronę (dalej także jako „Serwis”) możemy zbierać od użytkownika informacje takie jak identyfikatory plików cookie, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Identyfikatory plików cookies, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii w niektórych sytuacjach mogą stanowić dane osobowe.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony, tj. Grafinet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pirenejskiej 9/39, 01-493 Warszawa.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• umożliwienia użytkownikiem korzystania z Strony oraz zapewnienia poprawnego działania jego funkcjonalności (Cookies niezbędne);

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (Cookies analityczne)

6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Okres ważności Cel zapisania
GTSID Czas pojedynczej sesji Cookie niezbędny, służący do identyfikowania sesji.
klaro 1 rok Cookie do zarządzania innymi cookie.

8. Wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Strony użytkownikowi wyświetli się baner, który poinformuje go o używaniu plików cookies oraz umożliwi zarządzanie nimi. Użytkownik może zarządzać plikami cookies jakie są instalowane na jego urządzeniu tj. wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookies lub tylko niektóre z nich. Może też w dowolnym momencie cofnąć udzielone zgody klikając na przycisk „Odrzucam wszystkie”. Jeśli użytkownik akceptuje instalowanie wszystkich kategorii plików cookies powinien kliknąć przycisk „Akceptuję wszystkie”. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie dla danej kategorii plików cookie, należy kliknąć w przycisk „Szczegóły zgód”, przesunąć odpowiedni przycisk na banerze plików cookies, a następnie kliknąć w przycisk „Zapisz i zamknij”. Możliwość zarządzania plikami cookies nie dotyczy niezbędnych plików cookies, których nie można wyłączyć ani odrzucić.

9. Użytkownik może także, w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies w ustawieniach oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

10. Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

11. Operator Strony zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Strony.

...